Služby

Nabízím zpracování rozpočtů stavebních prací a to včetně vytvoření výkazu výměr, bez profesí TZB (zdravotechnika, topení, vzduchotechnika, elektro a MaR)   

Pro investory

  • Zpracuji výkaz výměr a položkový rozpočet
  • Zpracuji soupis prací dle vyhlášky 169/2016 Sb.
  • Zpracuji kontrolní rozpočet stavby

Pro stavební firmy

  • Vytvořím výkaz výměr a nabídkový rozpočet
  • Ocením již zpracovaný soupis prací, či položkový rozpočet
  • Vytvořím individuální kalkulaci
  • Provedu ocenění změn - vícepráce a méněpráce
  • Zpracuji podklady pro fakturaci tzv. zjišťovací protokol o provedených stavebních pracích 

Pro drobné stavitele

  • Zpracuji stavební rozpočet jako podklad pro hypotéku
  • Vypracuji orientační cenu stavebních úprav pro Vaši novostavbu, nebo rekonstrukci

Propočet stavby

Hrubý odhad nákladů stavby. Cena stavby stanovena na základě obestavěného prostoru pomocí objemových ukazatelů (THU). Podkladem pro výpočet je studie stavby / dokumentace pro územní řízení.  

Kalkulace

Náklady stavby pomocí agregovaných položek podle zjednodušené dokumentace například pro územní řízení nebo stavební povolení.  

Položkový rozpočet včetně výkazu výměr

Podrobný rozpočet, zahrnující veškeré práce a materiály, které jsou v rozpočtu zastoupeny jednotlivými položkami. Podkladem pro sestavení položkového rozpočtu je dokumentace pro provedení stavby.  

Rozpočty pro veřejné zakázky

Rozpočet zpracovaný podle Vyhlášky č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.  

Slepý rozpočet

Slouží pro výběr zhotovitele stavby. Jedná se o položkový rozpočet bez jednotkových cen.  

Ocenění slepého rozpočtu

Doplnění jednotkových cen s využitím aktuální databáze společnosti RTS, včetně kontroly výkazů výměr podle projektové dokumentace. 

Dodatky rozpočtu

Dodatky bývají potřebné při realizaci stavby. Na jejich základě se - v závislosti na smluvních podmínkách a možnostech smluvních stran - může upravit celková cena. Zpravidla se vychází z jednotkových cen původního rozpočtu a u nových položek z ceny obvyklé nebo odpovídající cenám původního rozpočtu. Dodatky tak postihují rozdíly mezi projektem a dokumentací skutečného provedení.

Soupis provedených prací

Při průběžném financování stavby dle aktuální dokončené prostavěnosti nabízím možnost vypracování pravidelného měsíčního (či jiného časového období) soupisu provedených prací Zjišťovacím protokolem, který slouží jako podklad pro fakturaci dodavatele za konkrétní období.